Warunki wysyłki – poznaj nasz regulamin

biały busChcesz nadać paczkę krajową lub poza granice państwa? Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z warunkami wysyłki paczek przez naszą firmę kurierską Trans Serwis. Poznaj naszą pełną ofertę i wybierz opcję najlepszą dla siebie!

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przez Trans Serwis z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Słowiańska 18, ( zwaną dalej TS przesyłki ) usług Przewozu Przesyłek w transporcie krajowym.

1.2 Zakres działalności TS przesyłki obejmuje terytorium całej Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3 TS przesyłki świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jaki i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

§ 2. Definicje

2.1 Cennik – dokument który określa wagę i gabaryt Przesyłek wraz z podziałem na kategorie cenowe usług świadczonych przez TS przesyłki oraz określający terminy, w jakich te usługi mogą być zrealizowane.

2.2 List przewozy – dokument stanowiący dowód zawarcia umowy którym może być także przekaz elektroniczny, wydruk komputerowy lub inny dowód zawierający dane.

2.3 Dni robocze – od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

2.4 Nadawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej która wysyła Przesyłkę do odbiorcy

2.5 Odbiorca lub Adresat – osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która jest wymienionym przez Nadawcę odbiorcą Przesyłki.

2.6 Paleta – rzecz lub rzeczy o wadze powyżej 31,5 kg skonsolidowana na sztywnej konstrukcji służącej do transportu większej ilości rzeczy przyjętych do przewozu , doręczana wyłącznie w systemie burta – burta

2.7 Płatnik – strona dokonująca zapłaty za usługę przewozu Przesyłki oraz za inne dodatkowe usługi.

2.8 Przesyłka – rzeczy przyjęte do przewozu i doręczenia na podstawie jednego listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego.

2.9 Paczka – rzecz lub rzeczy umieszczone w jednym opakowaniu.

2.10 Przesyłka kopertowa ( Koperta ) – rzecz lub rzeczy umieszczone w kartonowej kopercie firmowej Trans Serwis przesyłki ważące łącznie z opakowaniem 1 kg.

2.11 System doręczeń burta – burta – Przesyłki odbierane i doręczane do miejsc dostępnych dla samochodów dostawczych. Usługa nie obejmuje umieszczenia i zdjęcia przesyłki ze skrzyni ładunkowej.

2.12 Przesyłka za pobraniem – usługa polegająca na doręczeniu przesyłki i pobraniu od Adresata lub Odbiorcy określonej w liście przewozowym kwoty pieniężnej i przekazanie jej w terminie do 14 dni roboczych – licząc od następnego dnia roboczego po doręczeniu przesyłki –na wskazane konto bankowe Nadawcy przesyłki. Za dzień przekazania pobrania określa się dzień złożenia polecenia przelewu .

2.13 Przewóz przesyłek – świadczone przez TS przesyłki usługi nie mające charakteru powszechnego, polegające na zarobkowym, przyśpieszonym przewozie i doręczaniu przesyłek w przewidywanym lub gwarantowanym terminie na podstawie i zgodnie z przepisami Ustawy z 15.11.1984 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz 1159, z późn. zm.) nie stanowiące Usługi pocztowej.

2.14 Regulamin – niniejszy regulamin

2.15 Zleceniodawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca TRANSSERWIS wykonanie usługi przewozowej lub pocztowej. Zleceniodawcą może być także Nadawca, Odbiorca albo osoba trzecia pod warunkiem, że pomiędzy TRANSSERWIS tą osobą trzecią zostałą zawarta odrębna umowa.

§ 3. Zakres obowiązywania

Podpisanie listu przewozowego przez nadawcę stanowi dowód zapoznania się i akceptację treści niniejszego Regulaminu oraz Cennika stają się wiążące dla obu stron chyba, że postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami stanowią inaczej.

§ 4. Wyłączenie przewozu

4.1. Z przewozu wyłącza się następujące rzeczy:

4.1.1. których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa,

4.1.2. które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia TS przesyłki nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,

4.1.3. niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w szczególności materiały łatwopalne, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicje.

4.1.4 Ponadto TS przesyłki nie przyjmuje do przewozu przesyłek:

4.2.1 zawierających narkotyki, leki, środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez upoważnione do tego instytucje.

4.2.2 zawierających rośliny i zwierzęta

4.2.3 zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich

4.2.4 mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo

4.2.5 zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty, znaki legitymacyjne

4.2.6 zawierających rzeczy łatwo psujące się, alkohol

4.2.7 wszelkich przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób mających z nimi styczność bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki.

4.3 W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej TS przesyłki z tytułu wykonania usługi. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia TS przesyłki prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów.

4.4 TS przesyłki może odmówić wykonania usługi, w szczególności w następujących przypadkach:

4.4.1 niemożności jej wykonania z uwagi na określony czas lub miejsce dostarczenia przesyłki

4.4.2 niewłaściwego zabezpieczenia Przesyłki przez Nadawcę

4.4.3 gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi przesyłki nie zgadza się ze stanem faktycznym.

4.4.4 gdy wartość przesyłki przekracza 100,000,00 zł.

§ 5. Warunki świadczenia usług

5.1 Przesyłka po telefonicznym, faxowym lub elektronicznym zgłoszeniu przez Nadawcę lub Zleceniodawcę jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości bądź może zostać nadana w którymkolwiek z Punktów Obsługi Klienta w godzinach otwarcia.

5.2TS przesyłki przesyła przesyłki w przewidywanym terminie doręczenia lub gwarantowanym terminie doręczenia określonym w aktualnym cenniku, o ile strony w formie pisemnej nie postanowi inaczej. Nadawca może wydać inną dyspozycje co do terminu doręczenia przesyłki który może być krótszy niż terminy gwarantowane przez TS przesyłki, jeżeli TS przesyłki wyrazi na to zgodę potwierdzoną na liście przewozowym.

5.3 Zasada jest doręczanie Przesyłki do rąk własnych Odbiorcy. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, przesyłkę pozostawia się w kancelarii, recepcji lub też w miejscu pełniącym podobną funkcję.

5.4 W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia Przesyłki jest ona zwracana do Nadawcy. W przypadku gdy Nadawca także odmówi przyjęcia takiej przesyłki, Przesyłkę przechowuje TS przesyłki na zasadach opisanych w pkt. 5.5

5.5. TS przesyłki przechowuje przesyłkę, o której mowa w pkt 5.4 przez okres 30 dni od terminu odbioru Przesyłki. Jeśli w tym terminie Nadawca nie wskaże wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie, TS przesyłki na zasadach określonych w przepisach prawa dokona likwidacji takiej przesyłki.

5.6 Nadawcę odmawiającego przyjęcia przesyłki uważa się za poinformowanego o zamierzonej likwidacji Przesyłki. Koszty przewozu (w obie strony) oraz przechowania ponosi w całości Nadawca.

5.7 W przypadku wykonywania usługi Przewozu przesyłek, lub usługi dodatkowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz TS przesyłki przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.

5.8 W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel TS przesyłki pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać przesyłkę lub uzgodnić kolejną dostawę przesyłki pod swój adres. Termin do odbioru Przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awiza. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa w pkt 5.9. Przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.

5.9 Na pisemny wniosek Nadawcy lub Odbiorcy, TS przesyłki może dodatkowo odpłatnie świadczyć usługę przekierowania przesyłki pod wskazany przez odbiorcę lub nadawcę adres. Dokonanie opisanych powyżej rozporządzeń jest możliwe po przedstawieniu przez Nadawcę lub Odbiorcę otrzymanego egzemplarza Listu przewozowego. Opłatę za przekierowanie Przesyłki ponosi odpowiednio Odbiorca lub Nadawca zgodnie z obowiązującym cennikiem. Usługa przekierowania nie dotyczy Przesyłek za pobraniem.

5.10 Za odmową przyjęcia Przesyłki uważana jest odmowa zapłaty za całość bądź część wykonanej usługi Przewozu Przesyłek lub usługi pocztowej, a także odmowa uiszczenia należności za dokonanie przez TS przesyłki dodatkowych czynności, o których mowa w pkt 5.9

§ 6. Opakowanie przesyłki

6.1 Nadawca jest obowiązany oddać TS przesyłki Przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku lub uszkodzenia.

6.2 Rzeczy, które ze względy na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest obowiązany oddać TS przesyłki w opakowaniu, które w szczególności powinno być:

6.2.1 zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe,

6.2.2 odpowiednio wytrzymałe

6.2.3 umożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,

6.2.4 opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość Przesyłki, Poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło”

6.2.5 pozbawione wszelkich cech, które w jakikolwiek sposób uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki

6.3 Opakowanie przesyłki wlicza się do jej masy

§ 7. Nadanie Przesyłki

7.1 Przyjęcie przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie Listu Przewozowego

7.2 Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej Przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w Liście przewozowym.

7.3 Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i oświadczenia jakie podaje wypełniając List przewozowy, a które to dane i oświadczenia mogą mieć wpływ na wykonanie przez TS przesyłki usług Przewozu Przesyłek .

7.4 Nadawca korzystający z wzoru Listu Przewozowego dostarczonego Przez TS przesyłki obowiązany jest do własnoręcznego wypisania takiego Listu przewozowego, w innym przypadku za wypisanie Listu Przewozowego pobierana jest dodatkowa opłata zgodnie z Cennikiem. Wypisanie Listu przewozowego przez TS przesyłki nie zwalnia Nadawcy od odpowiedzialności, o której mowa w pkt. 7.3

7.5 TS przesyłki w każdym czasie może dokonać sprawdzenia wagi lub rozmiarów Przesyłki przyjętej do przewozu

7.6 Jeżeli zachodzi taka konieczność TS przesyłki może także w każdym czasie sprawdzić zawartość Przesyłki lub sposób jej zabezpieczeń. Sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, przedstawiciel TS przesyłki dokonuje sprawdzenia w obecności osoby zaproszonej przez siebie do tej czynności. Wynik sprawdzenia Przesyłki zamieszcza się w liście przewozowym, albo dołączonym do niego protokole. Niniejszy punkt Regulaminu znajduje zastosowanie do usług przewozu.

7.7 Wykazanie niezgodności, o których mowa w pkt. 7.5. i 7.6. stanowi podstawę do odmowy przyjęcia Przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu określonym w liście przewozowym. Koszty sprawdzenia Przesyłki, o którym mowa w pkt. 7.5. i 7.6. zostaną doliczone do ceny wykonywanej usługi, w przypadku stwierdzenia przez TS przesyłki niezgodności oświadczeń zawartych w liście przewozowym ze stanem rzeczywistym po sprawdzeniu Przesyłki.

7.8 W przypadku naruszenia przez Nadawcę postanowień niniejszego paragrafu TS przesyłki przysługuje prawo do weryfikacji, naliczonych opłat za świadczone usługi poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej usługi, zgodnie z Cennikiem lub umową.

§ 8. Oznaczenie Przesyłki

Nadawca ma Obowiązek zamieścić na Przesyłce bądź jej opakowaniu podany na liście przewozowym adres, który musi być czytelny, nie może nosić śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy, przy czym TS przesyłki zapewnia dostęp do pocztowych książek pocztowych we wszystkich punktach przyjmowania Przesyłek.

§ 9. Zawartość przesyłki

Przyjęcie przez TS przesyłki Przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie oraz zawartość odpowiada warunkom zawartym w Regulaminie

§ 10. Uszkodzenie Przesyłki

W Przypadku uszkodzenia Przesyłki lub ubytku Przesyłki przedstawiciel TS przesyłki obowiązany jest spisać protokół w obecności odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez odbiorcę i przedstawiciela TS przesyłki ) jest podstawą do zapłacenia odszkodowania. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko TS przesyłki. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych TS przesyłki przez odbiorcę nie później niż po upływie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki. Postanowienie zawarte w zdaniu trzecim nie ma zastosowania do usług świadczonych na rzecz konsumentów.

§ 11. Opłata

Opłata za Przesyłki według obowiązującego Cennika odbywa się na podstawie wystawianych faktur VAT. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z Nadawcą. Każdy Nadawca ma prawo żądać aktualnego Cennika TS przesyłki lub wyceny przesyłki w trakcie składania zamówienia.

§ 12. Wartość Przesyłki

12.1 Nadawca zobowiązany jest podać w liście przewozowym rzeczywistą wartość przesyłki i opis zawartości, jeśli przekracza ona kwotę 100,00 zł pod rygorem utraty roszczeń przeciwko TS przesyłki przekraczających te kwotę. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów.

12.2 W przypadku zadeklarowania rzeczywistej wartości przesyłki wyższej niż 100,00 zł TS przesyłki zobowiązana jest do ubezpieczenia Przesyłki w imieniu i na rzecz jej właściciela. Koszt ubezpieczenia ponosi płatnik. Postanowienia niniejszego punktu w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami znajdują zastosowanie za wyraźną zgodą Klienta.

12.3 Nadawca i Odbiorca podpisując list Przewozowy z zadeklarowaną wartością przesyłki i opisem zawartości potwierdza tym samym, iż zapoznał się z warunkami zawartej na jego rzecz umowy ubezpieczenia i akceptuje je jako obowiązujące w przewozie Przesyłek o zadeklarowanej wartości powyżej 100,00 zł.

§ 13. Prawo Zastawu

Dopóki Przesyłka znajduje się w posiadaniu TS przesyłki, TS przesyłki Przysługuje prawo zastawu na niej celem zabezpieczenia należności TS przesyłki a w szczególności należnego jej wynagrodzenia oraz innych kosztów, opłat, wydatków poniesionych w związku wykonywaniem usług, której dana Przesyłka dotyczy, jak również wszelkich innych należności wynikających z innych usług świadczonych przez TS przesyłki , na rzecz Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów.

§ 14. Odpowiedzialność

14.1 TS przesyłki ponosi odpowiedzialność za niewykonane usługi w postaci utraty przesyłki, oraz nienależyte wykonanie usługi w postaci ubytku lub uszkodzenia przesyłki powstałego od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

14.2 TS przesyłki nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w pkt 14.1., jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub odbiorcy, a w szczególności z powodu niezastosowania się przez Nadawcę lub odbiorcę do postanowień niniejszego Regulaminu, nie wywołanych winą TS przesyłki albo w skutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg, lub inne nieprzewidziane, niezależne od TS przesyłki zdarzenia. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów.

14.3 TS przesyłki nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Przesyłki lub zwrotu Przesyłki jeśli:

14.3.1 Przesyłka została źle zaadresowana (nie podano lub popełniono błąd w nazwisku, nazwie firmy ulicy numerze miejscowości lub kodzie pocztowym odbiorcy)

14.3.2 Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę.

14.3.3 Zawartość faktyczna Przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na liście przewozowym

14.3.4 waga przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną na liście przewozowym

14.4 TS przesyłki nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe na skutek niewykonania usługi, zarówno w stosunku do odbiorcy, nadawcy jak i osób trzecich. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów.

14.5 W razie gdy do wypłaty odszkodowania zobowiązana jest instytucja ubezpieczeniowa, TS przesyłki nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym paragrafie. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług na rzecz konsumentów.

14.6 Odpowiedzialności TS przesyłki za pobrane od odbiorcy środki pieniężne rozpoczyna się z chwila potwierdzenia przez TS przesyłki ich pobrania i jest ograniczona do wysokości pobranej kwoty. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów.

§ 15. Postępowanie reklamacyjne

15.1 Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przyjmuje Centrala TS przesyłki.

15.2 Podmiotami legitymowanymi do zgłoszenia reklamacji (zwanymi dalej Reklamującymi) Są: Nadawca Odbiorca- w przypadku gdy nadawca zrzeknie się pisemnie na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszczeń, a w przypadku Przesyłek za pobraniem- Nadawca lub Odbiorca dołączając dokument zrzeczenia roszczeń od właściciela Przesyłki

15.3 Wszelkie reklamacje winny być zgłoszenie na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni licząc od dnia następnego po dniu nadania Przesyłki. W przypadku utraty Przesyłki 30-dniowy termin na zgłoszenie reklamacji rozpoczyna bieg od dnia następnego po dniu, w którym zgodnie z treścią &16 przesyłkę można było uznać za utraconą.

15.4 Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne (nie spełniające warunków określonych w pkt. 15.5) reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jako niewniesione. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów.

15.5 Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

15.5.1 nazwę i siedzibę (adres) przewoźnika

15.5.2 nazwę oraz adres Reklamującego

15.5.3 tytuł reklamacji z odpowiednim uzasadnieniem

15.5.4 oryginał odpowiedniego protokołu/ów, o których mowa w niniejszym Regulaminie,

15.5.5 nazwę banku i numer konta bankowego albo adres na który TS przesyłki powinna przekazać kwotę roszczenia; postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów

15.5.6 udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia np. oryginał faktury obejmującej oddany do przewozu towar,

15.5.7 potwierdzenie nadania Przesyłki [list przewozowy]- oryginał,

15.5.8 kwotę roszczenia

15.5.9 dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności wobec TS przesyłki - oryginał; postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumenta,

15.5.10 wykaz załączonych dokumentów

15.5.11 podpis reklamującego

15.6 termin wyjaśnienia i załatwienia reklamacji nie może przekroczyć 30 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowo wypełnionej reklamacji. W przypadku jakichkolwiek uchybień proceduralnych zaistniałych w trakcie wnoszenia reklamacji TS przesyłki informuje o tym nadawcę na piśmie żądając uzupełnienia lub uściślenia dokumentów reklamacyjnych w terminie 14 dni licząc od doręczenia wezwania. Wniesienie w terminie 14 dni wezwania uzupełnionych dokumentów i uściślonych dokumentów reklamacyjnych uznaje się za zachowanie terminy, o którym mowa w pkt. 15.3 Po rozpatrzeniu reklamacji TS przesyłki powiadamia Reklamującego na piśmie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:

15.6.1 uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji,

15.6.2 ewentualna kwotę odszkodowania oraz termin i sposób przekazania należności

15.7 Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec TS przesyłki. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do usług świadczonych na rzecz konsumentów.

15.8 Dopuszcza się dołączenie zamiast oryginałów dokumentów określonych w pkt 15.5 ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

15.9 Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje terminu zapłaty należności za wykonanie usługi.

§ 16. Utrata przesyłki

Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu uważa się za utraconą.

§ 17. Postanowienia Dodatkowe

17.1 Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym wynikających z umów przewozu przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.

§ 18. Postanowienia Końcowe

18.1 Regulamin i Cennik znajdują się na stronie internetowej www.transserwis.pl . Powyższe dokumenty dostępne są także we wszystkich punktach obsługi klienta TS przesyłki. Nadawca jest zobowiązany od zapoznania się z Regulaminem przed przekazaniem Przesyłki TS przesyłki.

18.2 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2012r.